Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2016Κεφάλαια 15 έως 20.Τι έμαθα

Κεφάλαιο 15 «Θυμάμαι τους δεκαδικούς αριθμούς»
Έμαθα ότι:
· Όταν θέλω να μιλήσω για ένα μέρος της ακέραιας μονάδας χρησιμοποιώ δεκαδικούς
αριθμούς ή κλάσματα
· Μια ακέραια μονάδα ισοδυναμεί με 10 δέκατα. Καθένα από αυτά ονομάζεται «ένα
δέκατο» και γράφεται ως κλάσμα ή 0,1 ως δεκαδικός.
· Μια ακέραια μονάδα ισοδυναμεί με 100 εκατοστά. Καθένα από αυτά ονομάζεται
«ένα εκατοστό» και γράφεται ως κλάσμα ή 0,01 ως δεκαδικός.
· Το μηδέν στο τέλος του δεκαδικού αριθμού δεν επηρεάζει την αξία του. Μπορούμε
δηλαδή να διαγράψουμε ή να προσθέσουμε μηδενικά χωρίς να αλλάζει ο αριθμός.
Π.χ. 0,40=0,4=0,400000000000

Κεφάλαιο 16 «Νομίσματα και δεκαδικοί αριθμοί»
Έμαθα ότι:
· 1 ευρώ = 100 λεπτά
· Μπορώ να γράψω ένα χρηματικό ποσό με δεκαδική μορφή π.χ. 3,65 €
· Μπορώ να γράψω ένα χρηματικό ποσό με αναλυτική μορφή (συμμιγή αριθμό) π.χ.
3 ευρώ και 65 λεπτά.
· Έμαθα πώς σχετίζονται τα κέρματα με τα χαρτονομίσματα.

Κεφάλαιο 17 «Μετρώ και εκφράζω το μήκος»
Έμαθα ότι:
· Η μονάδα που χρησιμοποιώ για να μετρήσω το μήκος είναι το μέτρο.
· 1 μέτρο = 10 δεκατόμετρα = 100 εκατοστά = 1000 χιλιοστά
1 δεκατόμετρο = 10 εκατοστά
1 εκατοστό = 10 χιλιοστά
· 1 δεκατόμετρο ισοδυναμεί με το —— του μέτρου ή 0,1 μ.
· 1 εκατοστό ισοδυναμεί με το —— του μέτρου ή 0,01 μ.
· 1 χιλιοστό ισοδυναμεί με το —— του μέτρου ή 0,001 μ.
· Το μήκος γράφεται ως φυσικός αριθμός π.χ. 120 εκατοστά, ως δεκαδικός αριθ-
μός π.χ. 1,20 μ. ή ως συμμιγής αριθμός π.χ. 1 μέτρο και 20 εκατοστά.
· Για να μετατρέψω τα μέτρα σε δεκατόμετρα, εκατοστά ή χιλιοστά, πολλαπλασιάζω με το 10 το 100 ή το 1000 αντίστοιχα.
· Για να μετατρέψω τα χιλιοστά, τα εκατοστά ή ταδεκατόμετρα σε μέτρα, διαιρώ με
το 1000, το 100 ή το 10 αντίστοιχα.

Κεφάλαιο 18 «Μετρώ το βάρος»
Έμαθα ότι:
· Η μονάδα που χρησιμοποιώ για να μετρήσω το βάρος είναι το κιλό.
· 1 κιλό = 1000 γραμμάρια
· 1 τόνος = 1000 κιλά
· 1 γραμμάριο ισοδυναμεί με ——— του κιλού ή 0,001 κιλά
· Το βάρος γράφεται ως φυσικός αριθμός π.χ. 1.540 γραμμάρια, ως δεκαδικός
1,540 κ. ή ως συμμιγής αριθμός π.χ. 1 κιλό και 540 γραμμάρια.
· Για να μετατρέψω τα κιλά σε γραμμάρια πολλαπλασιάζω με το 1000. Αντίστροφα για να  μετατρέψω τα γραμμάρια σε κιλά διαιρώ με το 1000.
· Για να μετατρέψω τους τόνους σε κιλά πολλαπλασιάζω με το 1000. Αντίστροφα για να μετατρέψω τα κιλά σε τόνους διαιρώ με το 1000.

Κεφάλαιο 19 και 20 «Προσθέτω και αφαιρώ δεκαδικούς αριθμούς (1) (2)»
Έμαθα ότι:
· Ένας φυσικός αριθμός μπορεί να γραφτεί ως δεκαδικός, βάζοντας υποδιαστολή στο
τέλος του και γράφοντας όσα μηδενικά θέλουμε μετά την υποδιαστολή
Π.χ. 15 = 15,0 =15,000
ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ
· Για να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε κάθετα δεκαδικούς αριθμούς, τους γράφουμε τον
έναν κάτω από τον άλλο, έτσι ώστε οι υποδιαστολές να βρίσκονται η μία ακριβώς κάτω από την άλλη. Η πρόσθεση ή η αφαίρεση γίνεται όπως και στους φυσικούς, στο τέλος όμως βάζουμε την υποδιαστολή ακριβώς κάτω από τις υποδιαστολές των προσθετέων.
Προσοχή: Αν οι αριθμοί δεν έχουν το ίδιο πλήθος δεκαδικών ψηφίων, συμπληρώνουμε με μηδενικά στο τέλος.
· Μπορώ να υπολογίσω το άθροισμα ή τη διαφορά δεκαδικών με το νου, στρογγυλοποι-ώντας τον έναν από τους δύο και μετά αφαιρώντας ή προσθέτοντας όσα χρειάστηκα για τη στρογγυλοποίηση μου.
Π.χ. : 1,50 + 0,80 = 1,50 + 1,00 - 0,20 = 2,30
· Υπολογίζω ακόμα το άθροισμα 1,50 + 0,80 και ως πρόσθεση συμμιγών αριθμών
Δηλ. 1 € και 0 € είναι 1 €, και
50 λεπτά και 80 λεπτά είναι 130 λεπτά δηλ. 1 € και 30 λεπτά.
Άρα έχω συνολικά 2 € και 30 λεπτά.
· Πολλές φορές για να βρω το άθροισμα ή τη διαφορά δεκαδικών με βοηθά η αριθμογραμμή

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ